Ochrana osobných údajov

 

Týmto podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem Agentúre SK EXPRES s.r.o. súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, resp. vek, bydlisko, údaje o doterajšom zamestnaní, údaje o dosiahnutom vzdelaní, telefónne číslo a e-mailová adresa, a to za účelom možného uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu, za účelom zaradenia mojej osoby do Databázy uchádzačov o zamestnanie, vedenou Agentúrou SK EXPRES s.r.o. a za účelom odosielania marketingových materiálov, súvisiacich s pracovnými ponukami Agentúry alebo tretích strán. Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie moje práva dotknutej osoby tak, ako sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. . Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel udeľujem v rovnakom rozsahu aj tretím stranám a to spoločnosti EXPRESS PEOPLE s.r.o. a spoločnosti EXPRESS STAFFING s.r.o. Podrobná úprava zásad ochrany a spracovávania osobných údajov vrátane práv Dotknutej osoby sa nachádza nižšie:

 

Všeobecné zásady spracovania a ochrany osobných údajov.

( v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

( ďalej v texte aj ako „Všeobecné zásady“)


I.

Úvodné ustanovenia.

 1. Obchodná spoločnosť SK EXPRES s.r.o., IČO:36 460 842, so sídlom 8.mája 494/20, 089 01 Svidník, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo:11646/P , konajúca prostr: Ing. Peter Dosedla, konateľ spoločnosti (ďalej v texte len ako „Agentúra“) je v súlade s Rozhodnutím Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Odboru sprostredkovateľských služieb, zo dňa 22.12.2004, č.: 34865/2004-OSS oprávnená ako Agentúra dočasného zamestnávania zabezpečovať pre zamestnanca dočasný výkon práce u užívateľského zamestnávateľa.

 2. Agentúra je v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľom a spracováva osobné údaje dotknutých osôb – uchádzačov o zamestnanie, a to vo vlastnom mene.

II.

Vymedzenie základných pojmov.

 1. Prevádzkovateľom na účely zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Agentúra.

 2. Dotknutou osobou na účely zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je uchádzač o zamestnanie, t.j. fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané Agentúrou za vymedzeným účelom.

 3. Za predzmluvné vzťahy sa na účely zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa považuje poskytnutie osobných údajov Dotknutou osobou Agentúre za účelom uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu s Agentúrou.

 4. Oprávnenou osobou je fyzická osoba – zamestnanec Agentúry, ktorá v súvislosti so svojim pracovným zaradením a na základe písomného oprávnenia zo strany Agentúry priamo spracováva alebo sa podieľa na spracovaní osobných údajov dotknutej osoby.

 5. Databáza uchádzačov o zamestnanie je – interný zoznam uchádzačov o zamestnanie, vedený Agentúrou v elektronickej forme ( informačný systém, ktorého prevádzkovateľom je Agentúra) a v písomnej forme, ktorá obsahuje osobné údaje Dotknutých osôb, získaných vo forme a spôsobom, uvedeným v článku V. týchto Všeobecných zásad, a ktorá je chránená pred ich zneužitím zabezpečovacími prostriedkami, vrátane určenia Oprávnených osôb, ktoré majú právo s osobnými údajmi disponovať. Účelom vytvorenia a prevádzkovania Databázy uchádzačov o zamestnanie je ich evidencia za účelom vyhľadávania vhodnej pracovnej pozície a dočasného zamestnania a následného uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu s Agentúrou, ako aj odosielania marketingových materiálov, súvisiacich s voľnými pracovnými pozíciami na trhu práce. Jednotlivé údaje sa v databáze uchádzačov o zamestnanie vedú oddelene s poukazom na účel ich spracovania.

 6. Treťou stranou, resp. tretími stranami sa na účely zákona o ochrane osobných údajov považujú obchodné spoločnosti:

  1. EXPRESS PEOPLE s.r.o., so sídlom Štúrova 27, 040 01 Košice, IČO:47 425 181, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. odd.: Sro, vložka č. 33344/V,

  2. EXPRESS STAFFING s.r.o., so sídlom Štúrova 27, 040 01 Košice, IČO:47 624 795, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. odd.: Sro, vložka č. 34782/V,

 7. Na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby má tretia strana postavenie subjektu, oprávneného osobné údaje spracovávať podľa ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III.

Vymedzenie účelu spracovania osobných údajov dotknutej osoby.

 1. Osobné údaje Dotknutej osoby spracováva Agentúra za účelom zabezpečenia dočasného výkonu práce pre Dotknutú osobu a teda za účelom uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu s Agentúrou.

 2. V súvislosti s činnosťou Agentúry, t.j. aktívne vyhľadávanie uchádzačov o zamestnanie sa osobné údaje Dotknutej osoby spracovávajú aj za účelom sprostredkovania zamestnania pre Dotknutú osobu.

 3. Agentúra spracováva osobné údaje na účely:

  1. predzmluvných rokovaní s Dotknutou osobou ako uchádzačom o zamestnanie s cieľom uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu medzi Agentúrou a uchádzačom a

  2. zaradenia Dotknutej osoby do internej Databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorú vedie Agentúra, za účelom vyhľadávania zamestnania pre Dotknutú osobu s cieľom uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu s Dotknutou osobou v budúcnosti,

  3. za účelom zasielania marketingových materiálov prostredníctvom kontaktných e-mailových adries Dotknutej osoby

 4. Agentúra na základe súhlasu sprístupňuje osobné údaje vo vymedzenom rozsahu Tretím stranám, uvedeným v článku II. ods. 6 písm. a) a b) za účelom, uvedeným v článku III. ods. 1,2 a 3 a to formou zabezpečeného prístupu do Databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorý vedie Agentúra.

IV.

Vymedzenie rozsahu spracovania osobných údajov dotknutej osoby.

 1. Agentúra spracováva osobné údaje Dotknutej osoby v rozsahu nevyhnutných údajov na naplnenie účelu spracovávania osobných údajov a následného splnenia povinností Agentúry ako zamestnávateľa v súlade osobitnými právnymi predpismi :

  1. Meno a priezvisko

  2. Dátum narodenia

  3. Bydlisko

  4. Rodné číslo,

  5. Kontaktné údaje ( telefónne číslo a mailová adresa)

  6. Vek

  7. Údaje o doterajšom zamestnaní

  8. Údaje o dosiahnutom vzdelaní

 2. Agentúra spracováva a využíva uvedené osobné údaje spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

 3. Agentúra spracováva len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje opraví bez zbytočného odkladu.

 4. Nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, Agentúra zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje.

V.

Forma a spôsob spracovania osobných údajov dotknutej osoby.

 1. Agentúra spracováva osobné údaje za vymedzeným účelom prostredníctvom:

 2. Osobného dotazníka, vyplneného dotknutou osobou v písomnej forme za účasti Oprávnenej osoby Agentúry

 3. Osobného dotazníka a kontaktného formulára, vyplneného dotknutou osobou v písomnej forme prostredníctvom elektronickej komunikácie na stránkach:

  www.express-people.sk
  ep-sk.promiseo.sk
  vzor osobného dotazníka a kontaktného formulára je zverejnený na web stránkach Agentúry.

 4. Zaznamenávanej telefonickej komunikácie s Dotknutou osobou (uchádzačom o zamestnanie) v prípade, ak Dotknutá osoba preukázateľne prejaví súhlas so spracovaním osobných údajov.

 5. Dotknutá osoba prejavuje svoj predchádzajúci výslovný súhlas podľa písm. a)   článku V. ods. 1 týchto Zásad so spracovaním osobných údajov za vyššie vymedzeným účelom zaškrtnutím políčka SÚHLASÍM, ktoré nadväzuje na predchádzajúce súvisiace vyhlásenie Dotknutej osoby, ktoré znie:

  „Týmto podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem Agentúre SK EXPRESS s.r.o. súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu, uvedenom v Dotazníku za účelom uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu s a za účelom zaradenia mojej osoby do Databázy uchádzačov o zamestnanie, vedenou Agentúrou SK EXPRESS s.r.o., ako aj za účelom odosielania marketingových materiálov, súvisiacich s pracovnými ponukami Agentúry alebo tretích strán. Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie moje práva dotknutej osoby tak, ako sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. . Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel udeľujem v rovnakom rozsahu aj tretím stranám a to spoločnosti EXPRESS PEOPLE s.r.o. a spoločnosti EXPRESS STAFFING s.r.o.”

 6. Dotknutá osoba prejavuje svoj predchádzajúci výslovný súhlas podľa písm. b ) článku V. ods. 1 týchto Zásad so spracovaním osobných údajov za vyššie vymedzeným účelom zaškrtnutím políčka SÚHLASÍM, ktoré nadväzuje na predchádzajúce súvisiace vyhlásenie Dotknutej osoby, ktoré znie:

  „Týmto podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem Agentúre SK EXPRESS s.r.o. súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsah meno a priezvisko, dátum narodenia, resp. vek, bydlisko, údaje o doterajšom zamestnaní, údaje o dosiahnutom vzdelaní, telefónne číslo a e-mailová adresa, a to za účelom možného uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu, za účelom zaradenia mojej osoby do Databázy uchádzačov o zamestnanie, vedenou Agentúrou SK EXPRESS s.r.o. a za účelom odosielania marketingových materiálov, súvisiacich s pracovnými ponukami Agentúry alebo tretích strán. Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie moje práva dotknutej osoby tak, ako sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. . Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel udeľujem v rovnakom rozsahu aj tretím stranám a to spoločnosti EXPRESS PEOPLE s.r.o. a spoločnosti EXPRESS STAFFING s.r.o.”

 7. Agentúra berie na vedomie, že bez explicitne vyjadreného a preukázateľne poskytnutého súhlasu Dotknutej osoby nebude spracovávať jej osobné údaje a ak boli poskytnuté, bez zbytočného odkladu ich zničí tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu.

 8. Pri poskytovaní osobných údajov počas zaznamenávanej telefonickej komunikácie s dotknutou osobou, (ak nejde o predzmluvné rokovania, pri ktorých súhlas na spracovanie osobných údajov nie je podľa zákona o ochrane osobných údajov potrebný) poskytuje Dotknutá osoba svoj súhlas po predchádzajúcom zaznamenávanom poučení zo strany Oprávnenej osoby počas telefonického rozhovoru. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas, resp. nesúhlas vo forme odpovede na otázku Oprávnenej osoby, ktorá znie:

  „Súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom možného uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu?
  a ak je zámerom Agentúry takto získané údaje uchovávať v databáze uchádzačov o zamestnanie:
  „Súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom Vášho zaradenia do Databázy uchádzačov o zamestnanie?“.

 9. Pri poskytovaní osobných údajov počas zaznamenávanej telefonickej komunikácie s dotknutou osobou je Oprávnená osoba povinná poučiť Dotknutú osobu o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, ako aj jej právach v súvislosti so spracovávaním jej osobných údajov, a to vo forme odkázania Dotknutej osoby na web stránku Agentúry, kde sa nachádzajú práva Dotknutej osoby v súvislosti so spracovávaním jej osobných údajov.

 10. Dotknutá osoba, ktorá udelila svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, resp. súhlas so zaradením do Databázy uchádzačov o zamestnanie v rámci telefonickej komunikácie s Oprávnenou osobou Agentúry, opätovne potvrdzuje svoj súhlas v písomnej forme pri osobnom stretnutí s Poverenou osobou, ak k takémuto osobnému stretnutiu za účelom uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu, resp. sprostredkovania zamestnania dôjde, a to vo forme podpisu vyhlásenia podľa čl. V.4. týchto Všeobecných zásad.

VI.

Ochrana osobných údajov pred ich zneužitím a politika zverejňovania osobných údajov.

 1. Agentúra chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

 1. Na tento účel Agentúra zabezpečuje primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

 2. Agentúra zabezpečuje ochranu získaných osobných údajov:

  1. Určením Oprávnených osôb, ktoré sú v zmysle zákona č. . 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnené nakladať s osobnými údajmi,

  2. Zabezpečením elektronickej Databázy uchádzačov o zamestnanie ochrannými prostriedkami s vylúčením prístupu osôb, ktoré nemajú postavenie Oprávnenej osoby.

 3. Agentúra nespracúva osobitné kategórie osobných údajov podľa § 13 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 4. Osobné údaje Dotknutej osoby sa nezverejňujú a neposkytujú tretím stranám, okrem tretích strán výslovne uvedených v týchto Zásadách ochrany a spracovania osobných údajov.

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 1. Uchádzač o zamestnanie ako dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Agentúry vyžadovať:

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z. z.; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 zákona č. 122/2013 Z. z. je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané jej osobné údaje na spracúvanie,

  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

  7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

  8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 4 písm. e) a f) tohto článku možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Agentúry namietať voči:

  1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

  2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. (titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

  3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. (titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby) na účely priameho marketingu.

 4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Agentúry kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z. z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Agentúra je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Agentúry kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Agentúry, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Agentúru o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Agentúra je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Agentúra informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. (do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti). Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Agentúra vydala rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Dotknutej osoby, alebo ak Agentúra na základe zmluvy prijala iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Dotknutej osoby.

 6. Ak Dotknutá osoba uplatní svoje právo

  1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

  2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

  3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Agentúre bez zbytočného odkladu.

 7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 8. Ak Dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 9. Ak Dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

VIII.

Spracovávanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby.

 1. Agentúra ako Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby vtedy, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov alebo ich rozsah ustanovuje priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákon o ochrane osobných údajov. Ak zoznam alebo rozsah osobných údajov nie je ustanovený, prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje len v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného účelu spracúvania pri dodržaní povinností podľa § 6 ods. 2 písm. c) až f) a i) zákona o ochrane osobných údajov.

 1. Prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon. Spracúvané osobné údaje možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak tento zákon neustanovuje inak.

 1. Agentúra ako Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak:

  1. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely tvorby umeleckých alebo literárnych diel, pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu jeho činnosti; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na takýto účel prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti a súkromia alebo takéto spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,

  2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby,

  3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby,

  4. predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v poštovom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov; ak je predmetom činnosti prevádzkovateľa priamy marketing, uvedené osobné údaje môže poskytovať, bez možnosti ich sprístupňovania a zverejňovania, len vtedy, ak sú poskytované inému prevádzkovateľovi, ktorý má rovnaký predmet činnosti, výhradne na účely priameho marketingu, a dotknutá osoba písomne neuplatnila námietku podľa § 28 ods. 3 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov.

  5. sa spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené; ten, kto tvrdí, že spracúva zverejnené osobné údaje, na požiadanie preukáže úradu, že spracúvané osobné údaje boli už zákonne zverejnené.

IX.

Záverečné ustanovenia.

 1. Agentúra spracováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu spracovania osobných údajov, najdlhšie však na dobu 10 rokov, ak v priebehu tohto obdobia nedôjde k odvolaniu súhlasu zo strany uchádzača o zamestnanie, resp. ak nepominie účel spracovania osobných údajov na strane Agentúry.

 2. Tretie osoby, ktorým boli sprístupnené osobné údaje Dotknutej osoby Agentúrou, majú pri nakladaní s osobnými údajmi rovnaké práva a povinnosti, aké vyplývajú pre prevádzkovateľa osobných údajov zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákona.

 3. Tretie osoby, ktorým boli sprístupnené osobné údaje Dotknutej osoby Agentúrou vyhlasujú, že berú na vedomie svoje práva a povinnosti, vyplývajúce z týchto Všeobecných zásad spracovania a ochrany osobných údajov a zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane právnych následkov porušenia povinností pri nakladaní s osobnými údajmi vo vzťahu k Agentúre.

 4. Tieto Všeobecné zásady boli vypracované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Tieto zásady sú zverejnené na internetových stránkach Agentúry: www.express-people.skep-sk.promiseo.sk a sú zároveň prístupné na viditeľnom mieste v každej pobočke Agentúry.

 1. Tieto Všeobecné zásady podliehajú pravidelnej aktualizácii a nahrádzajú doposiaľ platné Všeobecné zásady spracovania a ochrany osobných údajov.

 

V Košiciach, dňa 01.04.2015